Διαχειρηση - Συντηρηση Φωτοβολταϊκων

Στην διαχείριση – παρακολούθηση – συντήρηση επαγγελματικών φωτοβολταϊκών Μονάδων τρίτων η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε σταδιακά, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον κλάδο και διαπιστώνοντας ορισμένες στρεβλώσεις στον τομέα αυτό.

Σε μια τυπική εγκατάσταση η συντήρηση μπορεί μεθοδολογικά να αναλυθεί σε τρία επίπεδα. Την συντήρηση 1ου βαθμού που διενεργείται από τον χρήστη με την καθημερινή του παρουσία (απλή παρατήρηση, επιθεώρηση, καθαριότητα, αποψιλώσεις, μικροεπεμβάσεις κλπ). Την συντήρηση 2ου βαθμού που διενεργείται προγραμματισμένα από εξειδικευμένα συνεργεία και περιλαμβάνει εργασίες που απαιτούν γνώση και κατάλληλο εξοπλισμό. Την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που πάλι απαιτεί εξειδικευμένα συνεργεία και ιδιαίτερα υλικά.

Οι επαγγελματικοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί επί εδάφους δεν είναι μια τυπική εγκατάσταση. Ο ιδιοκτήτης αφενός δεν είναι παρόν στην εγκατάσταση και αφετέρου συνήθως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην 1ου βαθμού συντήρηση διότι απαιτεί χρόνο οργάνωση και μέσα. Το κενό ήρθαν να καλύψουν διάφορες εταιρείες, οι οποίες κατά κύριο λόγο στηρίζονται στην απομακρυσμένη τηλεπαρακολούθηση και στην συνεργασία με τοπικά συνεργεία για την υλοποίηση εργασιών. Αυτό το σύστημα της πυραμίδας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Ο φορέας που έχει την ευθύνη συντήρησης πρέπει να είναι επί τόπου. Πως μπορεί εκ του μακρόθεν να ανταπεξέλθει σε μια διακοπή λειτουργίας που οφείλεται στην ΔΕΗ; Πως μπορεί να ελέγξει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών; Πως μπορεί ακόμα και την ζιζανιοκτονία να εφαρμόσει έγκαιρα εάν δεν έχει τακτική παρουσία στον χώρο της εγκατάστασης;

Η ΓΚΑΝΙΔΗ Ο.Ε. σε συνεργασία με την ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Ο.Ε. ανέπτυξε ένα καθετοποιημένο σύστημα διαχείρισης – συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Ουσιαστικά αναλαμβάνει πλήρως την λειτουργία, παρακολούθηση και όλα τα επίπεδα συντήρησης του φβ σταθμού, εξ’ ολοκλήρου με δικά της μέσα απαλλάσσοντας πλήρως τον επενδυτή από κάθε ευθύνη διαχείρισης.

Η φιλοσοφία της λειτουργίας της στηρίζεται σε δύο άξονες:

  • Πλήρης έλεγχος και υλοποίηση με δικά της μέσα και προσωπικό όλων των υπηρεσιών (από την παραγωγή του απιονισμένου νερού για πλύσιμο των πανέλων σε δικές της εγκατάστασης, μέχρι την συντήρηση υποσταθμού).

  • Τακτική παρουσία στα πάρκα που μπορεί να προλάβει καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό δραστηριοποιείται μόνον στα όρια της περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου έχει αναλάβει συνολικά (..) Φ/Β σταθμούς συνολικής ισχύος .. KWp .

Συνημμένα θα βρείτε σε μορφή pdf ( Προσφορά Συντήρησης ΦΒ ) το ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης που εφαρμόζεται, σε συνεννόηση και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε επενδυτή.

Back To Top